Managementul riscurilor din perspectiva cerințelor de capital cu aplicare şi pentru AFIA care administrează FIA cu personalitate juridică

București 20 Martie 2018 - 21 Martie 2018

Trainer: Paul Baranga, Iulian Lupu

Detalii

Cursul de Managementul riscurilor din perspectiva cerințelor de capital cu aplicare şi pentru AFIA care administrează FIA cu personalitate juridică se adresează persoanelor care lucrează în aceste entități pe funcții de conducere, de management al riscului, de evaluatori interni sau care doresc dezvoltarea carierei în domeniul managementului riscului. Obiectivul acestui curs este de a dobândi şi de a folosi competenţele de evaluare și management a riscurilor financiare la care se expune o instituţie financiară.
Cursul prezintă modul în care cerințele de evaluare a riscurilor financiare prevăzute de Regulamentul UE 231/2013 pot fi îndeplinite prin folosirea tehnicilor și metodelor de evaluare a riscurilor financiare prezentate în abordarea standardizată de către prevederile Regulamentului UE nr.575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții. Acest lucru este posibil din următoarele considerente:
- prevederile Regulamentul UE 231/2013 reprezintă modul prin care cerințele prudențiale din sectorul bancar au fost extinse și asupra sistemului bancar paralel (acele entități financiare din sistemul non-bancar care realizează activități similare celor bancare sau care induc în sistemul financiar riscuri de tipul celor induse de o instituție de credit);
- categoriile de riscuri financiare menționate în Regulamentul UE 231/2013 sunt similare cu cele prezentate în Regulamentul UE 575/2013;
- atât instituțiile de credit cât și societățile de investiții financiare sunt expuse, în cel mai rău scenariu, la riscul de faliment (deoarece au personalitate juridică);
- această abordare prezintă avantajul posibilității comparării cu ușurință a bonității financiare și prudențiale a unei societăți de investiții financiare cu cele ale unei alte entități financiare care utilizează metodologia prezentată în Regulamentul nr. 575/2013 (instituții de credit, societăți de servicii de investiții financiare, depozitari centrali, contrapărți centrale, societăți de administrare a investițiilor);
- în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și Regulamentul UE nr.231/2013 se face trimitere la o serie de indicatori prevăzuți în Regulamentul UE nr. 575/2013.
Cursul este împărţit în sesiuni teoretice şi sesiuni practice. Pe parcursul cursului, în cadrul exerciţiilor practice, lectorul o să ofere feedback.

Grup țintă

Programul cursului Managementul riscurilor pentru AFIA care administrează FIA cu personalitate juridică se adresează:

  • conducătorilor din societățile de investiţii financiare;
  • managerilor de risc din societățile de investiţii financiare;
  • evaluatorilor interni din societățile de investiţii financiare;
  • angajaților din societățile de investiţii financiare.

Obiectivele cursului

La finalul cursului, participanţii vor stăpâni aspectele relevante privind evaluarea instrumentelor financiare, tipurile de riscuri financiare, metodele de evaluare a riscurilor financiare, precum şi aspectele privind managementul riscurilor la nivelul instituţiilor financiare care aplică CRDIV. 

Tematica

Principalele teme abordate:
1. Aspecte introductive privind managementul riscului
2. Evaluarea instrumentelor financiare conform prevederilor Regulamentului UE nr. 575/2013
3. Cerințe de capital;
   a. Cerințe de fonduri proprii/ capital inițial pentru societăți de investiții financiare;
   b. Portofoliul tranzacționabil/netranzacționabil (Trading Book vs. Non - trading Book);
4. Evaluarea riscurilor de piață;
   a. Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de poziție;
   b. Cerințe de fonduri proprii pentru riscul valutar;
   c. Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de marfă;
5. Evaluarea riscului de contrapartidă;
6. Evaluarea riscului de credit;
   a. Participațiile majoritare – deține controlul asupra unui emitent/unei societăți nelistate;
   b. Instrumente financiare care sunt deținute pe termen lung;
7. Diminuarea riscului de credit;
   a. Protecția finanțata a creditului;
   b. Protecția nefinanțata a creditului (tipuri de instrumente financiare derivate de credit);
8. Securitizarea;
   a. Recunoașterea transferului unei parți semnificative a riscului de credit;
    1. Securitizarea tradițională;
    2. Securitizarea sintetică;
   b. Calculul valorii ponderate la risc ale expunerilor;
   c. Cerințe aplicabile instituțiilor financiare;
9. Evaluarea riscului operațional;
   a. Abordarea cantitativă
    i.Abordarea de bază;
    ii.Abordarea standardizată;
    iii.Abordări avansate de evaluare;
    iv.Calcularea cerințelor de fonduri proprii suplimentare pentru riscurile legate de răspunderea profesională
   b. Abordarea calitativă
    i.Norma ASF nr. 6/2006 privind gestiunea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/ avizate și/ sau supravegheate de ASF;
    ii.Reguli de evaluare și monitorizare a riscurilor de pierdere generate fie de utilizarea unor procese, sisteme şi resurse umane inadecvate sau care nu şi-au îndeplinit funcţia în mod corespunzător, fie de evenimente şi acţiuni externe;
10. Fondurile proprii;
   a. Capital comun de rangul 1;
   b. Capital suplimentar de rangul 1;
   c. Capitalul de rangul 2;
   d. Interese minoritare și instrumente suplimentare de rangul 1 și rangul 2 emise de filiale;
11. Expuneri mari (Riscul de concentrare);
   a. Limita expunerilor mari față de un debitor/sector economic/regiune;
   b. Limite de expunere la activități, categorii de instrumente (derivate/necotate), depozite bancare, conturi curente, dețineri AOPC/unități de fond, alte active financiare.
12. Indicatori de lichiditate;
   a. Cerințe de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR):
     i.Necesarul de lichiditate net (acoperirea datoriilor curente);
     ii.Necesarul de lichiditate brut (acoperirea datoriilor curente și dividendelor scadente și neridicate);
   b. Nivelul finanțării stabile nete (NSFR) - ponderea activelor ce este finanțată din capitalurile permanente proprii;
   c. Cerințe minime privind lichiditatea portofoliului;
   d. Limite de lichiditate și simulări de criză:
     i.Rezerve de lichidități – active cu un grad ridicat de lichiditate și care prezintă un nivel scăzut al riscului de credit;
     ii.Simulări – deprecierea indicilor bursieri; ridicarea tuturor dividendelor neridicate într-un orizont de timp foarte scurt;
13. Efectul de levier;
   a. conform Regulamentului UE nr. 231/2013:
     i.calcularea expunerii FIA prin metoda brută;
     ii.calcularea expunerii FIA prin metoda angajamentului;
   b. conform Regulamentului UE nr. 575/2013;
14. Simulări pe baza datelor istorice și de stres realizate asupra modelului de management al riscului prezentat de Regulamentul UE nr.575/2013;
15. Concluzii.

Trainer

Iulian LUPU
Dl. Iulian Lupu și-a început activitatea profesională în domeniul financiar în urmă 18 ani, la Sibiu Stock Exchange, coordonând toate aspectele tehnice pentru lansarea pieței de instrumente financiare derivate. Dl. Lupu a ocupat diferite poziții, de conducere sau de execuție, în cadrul mai multor instituții de pe piața de capital, printre care: Sibiu Stock Exchange, Casa Română de Compensație, Bursa Română de Mărfuri, Bursa de Valori București, Casa de Compensare București. În prezent, dl. Iulian Lupu își desfășoară activitatea profesională în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, fiind Şef Serviciu la Serviciul de Rezoluţie a Asigurătorilor şi a Firmelor de Investiţii, avand şi atribuţii de coordonare a Serviciului de Supraveghere şi Reglementări Integrate. Totodată, dl. Iulian Lupu a susținut pregătirea profesională de specialitate a persoanelor care activează în piața de profil prin elaborarea și susținerea mai multe programe de formare profesională pentru piața de capital precum și programe de educație financiară.

Paul BARANGĂ
Dl. Paul BARANGĂ – licențiat în studii juridice şi economice, are o experiență de peste 15 ani în domeniul pieței de capital, ocupând diferite funcții de conducere atât în cadrul C.N.V.M./A.S.F. cât şi în diferite instituții financiare din Romania,  a coordonat activitatea de supraveghere a entităților financiare de pe Sectorul Instrumente şi Investiții Financiare - ASF. A colaborat cu Institutul Bancar Român şi cu alți furnizori de formare profesională autorizați de C.N.V.M./A.S.F. realizând cursuri destinate persoanelor care activează în piața de capital.

Durata/Perioada

Programul va avea loc în perioada 20-21.03.2018.

Investiție

Investiția pentru acest program este de 750 lei/participant+TVA și include: suportul de curs; coffee break (2/zi); certificat de participare.

Discounturi

La tariful de mai sus se acordă discount de 5% pentru înscrierea a cel puțin 2 persoane din cadrul aceleiași organizații.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și