Elemente juridice și practice ale sistemului de pensii private

București 18 Februarie 2017

Trainer: Daniela Theodor

Detalii

Tranziția la un sistem de pensii private bazat pe principiul acordării beneficiilor nedefinite în sfera sistemului de pensii în România, ridică două mari tipuri de probleme.
Prima o reprezintă trecerea de la vechiul sistem de organizare a sistemului public de pensii din România, caracterizat de principiul solidarității, la un sistem caracteristic unei societăți moderne, dezvoltate, care să degreveze bugetul de stat şi să confere persoanelor un venit suplimentar la pensie – sistemul de pensii private.
A doua problemă constă în înfruntarea dificultăților generate de însuși procesul tranziției, al completării Pilonului I de pensii publice cu cele două categorii de pensii private – Pilonul II şi Pilonul III.
Cursul are menirea să pună la dispoziția cursanților, cunoștințele şi elementele esențiale şi de specialitate ale organizării şi funcționării sistemului de pensii private, instituțiile de drept aplicabile, precum şi specificitățile rezultate din doctrina şi cazuistica tratată până în prezent, astfel încât, acestea să contribuie la dobândirea abilităților specifice în modul de abordare a problemelor ridicate de către adresanți (persoane fizice sau juridice interesate) în diferite spețe, având ca obiect situații de coliziune ivite în sistemul de pensii private.
În cadrul cursului, abordarea elementelor şi raporturilor specifice din domeniu se face într-o manieră prietenoasă, dinamică, plecând de la legislația incidentă până la soluțiile consacrate, participanții fiind antrenați în comportamente asertive, proactive şi participative, în funcție de nevoile lor personale sau profesionale.

Grup țintă

Cursul este un program ce se adresează unei categorii diverse de persoane:

 • beneficiari direcți: persoane fizice şi/sau juridice: juriști, persoane care preiau un portofoliu al unei funcții de specialitate în sistem, administratori, depozitari, auditori, persoane care desfășoară activitate de marketing (brokeri, agenți de marketing), precum şi 
 • tuturor persoanelor persoane a căror activitate este adiacentă sau sunt interesate de legislația aferentă acestui domeniu de activitate şi de cazuistica rezultată până în prezent, respectiv: angajatori, specialiști în resurse umane, specialiști în dreptul şi securității muncii, consultanți, traineri, asociații de consumatori ai produselor financiare nebancare, autorități publice, alte organizații, etc.

Obiectivele cursului

 • familiarizarea şi însușirea noțiunilor cu privire la instituțiile esențiale de drept ce privesc sistemul de pensii private: arhitectura sistemului de pensii private; fondul de pensii, participant, administrator, agent marketing, depozitar, auditor - reglementare, regim juridic, constituire, funcționare; contractul de societate, actul individual de aderare la un fond de pensii administrat privat; contractul de administrare; prospectul schemei de pensii private; contractul de depozitare; contractul de mandat; raporturile juridice specifice domeniul pensiilor private în România, componentă a dreptului securității sociale; drepturile şi obligațiile părților; regimul juridic; modalitățile de încheiere, executare şi încetare ale contractelor; situațiile de excepție aplicabile; răspunderea juridică; regimul sancţionatoriu; protecția consumatorilor; metode de soluționare alternativă a litigiilor;
 • exersarea şi deprinderea corectă a limbajului folosit în activitatea juridică, de specialitate a activității sistemului de pensii private şi delimitarea cu ușurință a noțiunilor specifice domeniului; 
 • identificarea şi aprecierea corectă a diverselor situații apărute în baza cunoștințelor obținute şi perfecționate;
 • demonstrarea capacității de operare cu instituțiile specifice de drept ale sistemului de pensii private, în funcție de cazuistica/problemele ivite în sistem;
 • cunoașterea situațiilor de coliziune şi carență în domeniu;
 • înaintarea soluțiilor la problemele ce ţin de raporturile juridice din domeniu, prin utilizarea cunoștințelor dobândite la curs;
 • elaborarea de proiecte de analize de specialitate în domeniu;
 • cunoașterea şi înțelegerea elementelor de preluare a unui portofoliu a unei funcții de specialitate în sistem;
 • posibilitatea accesării informațiilor necesare domeniului în activitatea desfășurată;
 • evaluarea corectă sub aspect cognitiv şi aplicativ în spețe a noțiunilor acumulate şi utilizarea/aplicarea normele juridice incidente în procesul de identificare/soluționare a spețelor juridice/tehnice;
 • utilizarea celor mai avansate şi recente elaborări şi interpretări ale normelor de drept ce țin de domeniu;
 • realizarea importanței sociale şi economice a implementării sistemului şi înțelegerea de către cursanți a elementelor esențiale ale sistemului de pensii private într-o societate în continuă evoluție şi adaptare la sistemul european şi internațional, în contextul schimbărilor democratice şi necesităților de abordare a unor noi strategii: contextul implementării, necesitate, evoluție, beneficii, tendințe; 
 • evaluarea locului şi rolului sistemului de pensii private din perspectiva propriei specialităţi;
 • contribuirea la procesul de culturalizare a populaţiei cu beneficiile sistemului de pensii private.

Tematica

I. Cadrul legal aplicabil sistemului de pensii administrate privat/sistemului de pensii facultative
Legislație primară
Legislație secundară

II. Aspecte esențiale privind implementarea sistemului de pensii private. Autoritatea în domeniu
Circumstanțe implementare
Necesitatea implementării
Sistemul de pensii private versus sistemul public de pensii – elemente esențiale

III. Actorii principali ai pieței de pensii private şi rolul acestora: fondul de pensii private; participantul; beneficiarul; administratorul; depozitarul; brokerul; agentul de marketing; auditorul
Noțiune. Regim juridic. Rol
Trăsături esențiale
Autorizare/avizare/Retragere autorizare/Faliment/Executare
Eligibilitate/Intrare în sistem/Retragere din sistem
Condiții înființare, funcționare, încetare/radiere, fuziune
Drepturi şi obligații conferite de cadrul legal

IV. Documentele relevante funcționării sistemului de pensii private: contractul de societate; actul individual de aderare; prospectul schemei de pensii private; contractul de administrare; declarația privind politica de investiții; contractul de depozitare.
Noțiune. Regim juridic
Autorizare/avizare
Încheiere, executare, modificare, încetare contracte

V. Modul de organizare și funcționare a sistemului de pensii private: administrat privat/facultativ
Principii aplicabile
Principiile de guvernanță corporativă
Garanțiile legale
Situațiile excepționale privind supravegherea şi administrarea specială a administratorului unui fond de pensii

VI. Drepturile şi obligațiile participanților la fondurile de pensii administrate privat/fondurile facultative
Principii
Drepturi şi obligații corelative

VII. Drepturile şi obligațiile administratorilor de fonduri de pensii administrate privat/facultative
Principii
Drepturi şi obligații corelative
Consecințe nerespectare

VIII. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
Structura
Principii de funcționare
Funcționare

IX. Răspunderea juridică. Contravenții şi infracțiuni în sistemul de pensii private. Sancțiuni
Noțiune
Modalități
Forme. Elemente şi condiții
Trăsături/Particularități
Principii
Deosebiri şi asemănări față de celelalte forme de răspundere juridică
Sancțiuni

X. Aspecte comparative pentru cele două categorii: administrat privat / facultativ

XI. Studii de caz

Trainer

Daniela THEODOR – şi-a construit cariera de trainer pornind de la o solidă experienţă directă în domeniu de 11 ani în sistemul financiar. Absolventă de drept, master în studii europene şi finanţe-bănci şi studii postuniversitare de psiho-pedagogie, mediator autorizat, profesând încă din anul 2001 în domeniul juridic şi resurse umane, a desfăşurat activitate de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor incluzând serviciile financiare, începând cu 2005 la ANPC. Din anul 2007 s-a axat pe sistemul financiar ne-bancar - piaţa pensiilor private, alăturându-se echipei manageriale de la CSSPP, ca Director al Direcţiei juridice şi resurse umane. Din anul 2014, în cadrul ASF, s-a dedicat domeniului protecţiei consumatorilor aferente pieţei pensiilor private, contribuind la construcţia şi realizarea proiectelor necesare.
Încă din anul 2006 este implicată în activitatea de lectorat, în strânsă conexiune cu ariile sale de competenţă, dobândind experienţă până în prezent ca lector în domenii privind: protecţia consumatorilor, muncii şi securităţii sociale şi educaţie financiară - servicii financiare ne-bancare, în cadrul mai multor seminarii şi workshop-uri.

Durata/Perioada

Programul are o durată de 6 ore și se va desfășura în data de 18 februarie 2017, între orele 09:30-16:00.

Investiție

Investiția pentru acest program este de 390 lei + TVA/participant și include: suport de curs, pauze de cafea, gustare, certificat de participare.

Discounturi

La tariful de mai sus se va acorda 5% pentru înscrierea a mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații.

 

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și