CONCILIATOR (SAL-FIN)

București 24 Septembrie 2018 - 12 Octombrie 2018

Trainer: Diana Anca Artene, Alexandru Nicolae Encean, Paul Anghel, experți ASF

Detalii

Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nebancar, denumită în continuare SAL-FIN, este constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, denumită în continuare OG nr. 38/2015, şi oferă soluționarea unui litigiu printr-o procedură SAL și funcționează exclusiv în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.).

SAL-FIN este organizată şi funcţionează potrivit regulamentului privind organizarea și funcționarea Entității de Soluţionare Alternativă a Litigiilor (SAL-FIN) și a procedurilor specifice subsecvente.

Astfel, venim în întâmpinarea recunoașterii necesității unei entităţi specializate care să își asume rolul soluționării facile și cu celeritate a reclamaţiilor consumatorilor împotriva comercianţilor. Aceste reclamaţii vor putea fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei. Protecția consumatorului este un factor determinant în asigurarea unui nivel de încredere, din partea acestuia, care să asigure dezvoltarea și stabilitatea piețelor financiare. Consumatorul reprezintă factorul cheie în această relație. În plus, asigurarea unor piețe ordonate și transparente este în directă legătură cu respectarea drepturilor consumatorilor, dar și a regulilor pieței.

OG nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, care instituie cadrul legal pentru soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum, transpune în legislaţia națională Directiva 11/2013 a Uniunii Europene, iar profesioniştii care vor aplica prevederile acesteia poartă denumirea de CONCILIATORI SAL FIN. Conciliatorii ajută părţile să ajungă la acorduri reciproc acceptabile. Aceştia facilitează negocierea și dialogul între părțile în litigiu pentru a le ajuta să-şi soluționeze conflictul înaintea sistemului judecătoresc, înlesnind astfel un acces facil la justiţia restaurativă.

Grup țintă

Cursul se adresează viitorilor conciliatori, persoane fizice, care doresc să dispună de cunoștințele și aptitudinile necesare în domeniul procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor sau al soluționării judiciare a litigiilor în materie de consum, precum și de o bună înțelegere generală și specifică a legislației sectorului financiar și a legislației referitoare la protecția consumatorilor, persoane care sunt independente și imparțiale.

Aceştia vor putea fi Conciliatori și înscrişi în Registrul Conciliatorilor al SAL-FIN. Pentru înscriere în acest registru persoana fizică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) a absolvit studii superioare de lungă durată, atestate cu diplomă de licenţă;

c) dispune de o bună reputaţie;

d) are pregătire profesională în soluţionarea alternativă a litigiilor, atestată/certificată de către un organism legal abilitat în acest sens;

e) deţine competenţe profesionale în domeniul soluţionării alternative a litigiilor şi în domeniul în care îşi va desfăşura activitatea de conciliere, respectiv, după caz, asigurări şi/sau pensii private şi/sau piaţa de capital; dovada acestor competenţe profesionale se face printr-un certificat de competenţe emis de Institutul de Studii Financiare în urma examinării şi/sau evaluării candidatului;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru alte infracţiuni, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare, probată prin certificat de cazier judiciar;

g) nu a fost sancţionată în ultimii 5 ani de A.S.F. cu retragerea aprobării/avizului pentru ocuparea funcţiei/poziţiei deţinute;

h) nu este asociat sau acţionar, nu desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de mandat/de colaborare, în cadrul societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, al societăţilor de administrare a fondurilor de pensii private, intermediarilor de operaţiuni cu instrumente financiare, societăţilor de servicii de investiţii financiare, organismelor de plasament colectiv, societăţilor de administrare a investiţiilor;

i) nu este membru în organele de conducere ale asociaţiilor sau al altor forme asociative care au ca scop protecţia consumatorului;

j) a depus cererea de înscriere tip împreună cu toate documentele solicitate, conform prezentului alineat;

k) a fost validată, prin vot, de către Colegiul de coordonare, ca urmare a analizării documentelor ce au stat la baza cererii şi susţinerii interviului cu membrii Colegiului de coordonare.

Notă: vă rugăm să verificați pe www.salfin.ro dacă este deschisă selecția de conciliatori SAL-Fin pentru domeniul de interes: asigurări, piața de capital și/sau pensii private.

Obiectivele cursului

Cursul îşi propune ca obiectiv general formarea persoanelor în vederea accederii în Registrul conciliatorilor.

Ca detaliere a obiectivelor, urmărește dobândirea de abilităţi în următoarele zone:

- îndrumarea părților pentru găsirea unor soluții reciproc avantajoase/concesii echitabile, propunând soluția pentru rezolvarea litigiului în mod amiabil.

- întocmirea tuturor actelor procedurale presupuse de procedura de conciliere

- solicitarea şi administrarea probelor necesare justei soluţionări a cauzei

- întocmirea încheierilor ședințelor de conciliere, a notelor de soluționare prin care se constată rezultatele procedurii şi hotărârilor SAL-FIN;

- cunoașterea reperelor principale din legislația națională privind protecția consumatorului

- recunoașterea unor situații practice de comportamente în relația cu un consumator

- dobândirea abilităților de bază pentru domeniul asigurărilor auto și non-auto

- dobândirea abilităților de bază pentru domeniul pieței de capital

- dobândirea abilităților de bază pentru domeniul fondurilor de pensii

Tematica

Cursul se va derula pe parcursul a 60 de ore cuprinzând următoare tematică:

MODULUL I

1.  Cadrul legal de înfiinţare şi funcţionare a entităţii SAL -FIN.

1.1. Cadrul legal al Directivei 11/2013 și prin Ordonanţa 38/2015 privind SAL

1.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare SAL -FIN. Atribuţii

2.  Inițiere în domeniul sistemelor alternative de soluționare a conflictelor

2.1. Teorii și modalități de soluționare alternativa a conflictelor și litigiilor

2.2. Elemente de dinamică și analiză a conflictului.

2.3. Teoria rezolvării conflictelor. Efectele directe și indirecte ale conflictului

2.4. Medierea, Arbitrajul, Negocierea, Concilierea

3.  Conciliatorul

3.1. Noţiune. Principiul independenţei şi al imparțialității

3.2. Registrul conciliatorilor.

3.3. Răspunderea conciliatorului

3.4. Desemnarea conciliatorului sau după caz a Comisiei de conciliere

4.  SAL –FIN entitatea  de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniile în care A.S.F. are competență

4.1. Obiectul SAL -FIN. Cauzele supuse procedurii SAL-FIN.

5.  Modalitatea de soluționare a conflictului  prin Procedurile  SAL –FIN

5.1. Procedura prin propunerea unei soluţii: Scopul procedurii de propunere a unei soluții; Informări prealabile declanşării procedurii; Numirea și atribuţiile conciliatorului; Desfăşurarea  procedurii și termene; Comunicarea soluţiei și întocmirea hotărârii; Emiterea încheierii în cazul neacceptării soluţiei.

5.2. Procedura prin impunerea  unei soluţii: Scopul procedurii prin impunerea unei soluții; Informări prealabile declanşării procedurii; Comisia de conciliere și Numire; Incidente procedurale; Atribuţiile comisiei; Desfăşurarea  procedurii și termene; Hotărârea de impunere.

5.3. Reguli  de procedură valabile ambelor  tipuri de proceduri  SAL- FIN

5.4. Procedura on-line de soluţionare alternativă a litigiilor, conform regulamentului UE nr. 524/2013

5.5. Tipuri de soluţii.

5.6. Redactarea   hotărârilor şi a  altor documente

MODULUL II

6.   Cadrul Legislativ aplicabil pentru protecția consumatorilor

6.1. Ordonanța Guvernului nr. 21/1992;

6.2. Legea nr. 193/2000, Legea nr. 148/2000, Legea nr. 296/2004, Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, Legea nr. 363/2007, Legea nr. 158/2008,

6.3. Directiva 2011/83/UE

6.4. Protecția datelor cu caracter personal

6.5. Exemple de practici incorecte din piața financiară

7.   Curs dobândire abilități specifice - Asigurări auto

7.1. Cadrul legal aplicabil asigurărilor auto

7.2. Studii de caz RCA

7.3. Studii de caz CASCO

8.   Curs dobândire abilități specifice -Asigurări non-auto

8.1. Cadrul legal aplicabil asigurărilor non-auto.Tipuri de asigurări

8.2. Studii de caz - Asigurări de viață unit-linked

8.3. Studii de caz - Asigurări de viață atașate unor contracte de credite

8.4. Studii de caz - Asigurări de sănătate pentru călătorii în străinătate

8.5. Studii de caz - Asigurări de locuințe: facultative și obligatorii

8.6. Studii de caz - Alte tipuri de asigurări

9.   Curs dobandire abilitati specifice Piata de capital

9.1. Prezentare a pieței de capital-categorii de piete si sisteme existente

9.2. Principalele categorii de entități reglementate – Caracteristici, Legături funcționale

9.3. Studii de caz- Societăţi de servicii de investiţii financiare

9.4. Studii de caz- Emitenții de valori mobiliare

9.5. Studii de caz- S.A.I./ A.O.P.C. autoadministrată

9.6. Studii de caz- Depozitarul Central

9.7. Studii de caz - Fondul de compensare a investitorilor

10.  Curs dobandire abilitati specifice pensii private

10.1. Cadrul legal aplicabil sistemului de pensii administrate privat/sistemului de pensii facultative

10.2. Studii de caz - participarea la fondurile de pensii

10.3. Studii de caz  - contribuțiile la fondurile de pensii

10.4. Studii de caz - fuziunea fondurilor de pensii

10.5. Studii de caz - transferul activului de la un fond la altul

10.6. Studii de caz - încetarea calităţii de participant

10.7. Studii de caz - răspunderea juridică

Trainer

Diana Anca ARTENE

Cadru didactic universitar încă din anul 1999, îndeplinind, succesiv, funcții de execuție și de conducere la instituțiile de învățământ superior la care a activat. Momentan este conferenţiar universitar al Facultății de Drept şi Administraţie Publică, Bucureşti, activitatea cuprinzând: doctor în științe juridice, în anul 2010 - funcția de cancelar al facultății, iar din luna iunie 2012  exercită atribuțiile funcției de prodecan. Altă activitate o cuprinde pe cea de Formator din 2010; Manager îmbunătăţire procese; Iniţiator standard ocupaţional pentru profesia de arbitru; autorizarea primului curs ANC de specializare în profesia de arbitru; arbitru autorizat al Curții de Arbitraj Judiciar.

Alexandru Nicolae ENCEAN

Mediator autorizat în cadrul Biroului de Mediator Encean Alexandru din anul 2012, Curs „MEDIATION CONCEPTS”Certified and Approved for   Credit by The State Bar of California - Provider 14119.            „Professional Award în Ombudsman and Complaint Handling Practice” la Queen Margaret University from Edinburgh, Approved by the Ombudsman Association – din anul 2014. Din anul 2015 este Manager de Proiect, Evaluator de competenţe profesionale și Evaluator de furnizori și programe de formare. De asemenea este arbitru autorizat al Curții de Arbitraj Judiciar. Altă activitate definitorie este cea de Managing Partner la Ombudsman Services SRL,  consultanță în Ombudsman Organizațional și Soluționarea Alternativa a Litigiilor și Președinte al Asociației Consiliului de Arbitraj și Soluționare Alternativă a Litigiilor.

Paul ANGHEL

Paul Silviu Anghel activează în cadrul ANPC începând cu anul 2009, fiind în prezent Directorul Direcţiei Generale de Control Supraveghere Piaţă şi Armonizare Europeană ANPC. Este absolvent al ASE Bucuresti dar și al Universității Titu Maiorescu București Facultatea de Drept. Activează ca expert pentru Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală în Republica Moldova, și este reprezentantul României la CE grupuri de lucru și ProSafe în domeniul protecției consumatorilor.

Experți ai Autorității de Supraveghere Financiară:

- Lidia ILIESCU: Experiență în activitatea financiară nebancară de 23 ani. Dublu licențiată în științe tehnice si economice, fiind absolventa a Institutului Politehnic București și a Academiei de Studii Economice București. În domeniul asigurărilor desfășoară activitate din anul 2010 în cadrul CSA/ASF, îndeplinind funcția de Director al Direcției Protecția Asiguraților, iar din 2015 desfășoară activitate de protecție a consumatorilor pentru toate trei piețele supravegheate/ reglementate de ASF.

- Rodica RĂDULESCU: Experiență ce depășește 14 ani în domeniul asigurărilor. Absolventă a Facultății de Chimie Industrială, Univ. Politehnică București, a Facultății Finanţe și Contabilitate, Univ. Artifex București și a unui master de specialitate - Managementul Financiar - Bancar şi de Asigurări. Începând cu anul 2007 s-a alăturat echipei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, unde a desfășurat activitate de supraveghere și control timp de doi ani, iar din anul 2009 s-a dedicat activității de protecție a consumatorilor de asigurări, ocupând funcții de inspector, șef serviciu - Serviciul Asigurări Facultative și șef serviciu - Serviciul Evidență și Statistici în cadrul Direcției Protecția Asiguraților.

- Daniela  THEODOR: Și-a construit cariera de trainer pornind de la o solidă experienţă directă în domeniu, de 11 ani în sistemul financiar, precum şi în activitatea de specialitate - juridică şi resurse umane. Absolventă de drept, două mastere în studii europene şi finanţe-bănci şi studii postuniversitare de psiho-pedagogie, profesând încă din anul 2001 în domeniul juridic, iar din anul 2007 s-a axat pe sistemul financiar ne-bancar - piaţa pensiilor private la CSSPP, alăturându-se echipei manageriale de la CSSPP, fiind conducătorul Direcţiei juridice şi resurse umane din cadrul acesteia.

- Camelia VINTILĂ: Responsabil petiții piața de capital/ Direcția Protecția Consumatorilor/ Serviciul Petiții Absolventa a Facultății de Drept din cadrul Universității din București, de profesie consilier juridic cu activitate de 13 ani pe piața de capital. Vechime de 12 ani în cadrul Direcției Juridice CNVM/ASF si un an - Direcția Protecția Consumatorilor. Experiența profesională s-a concretizat în contribuții semnificative la  modificările aduse Codului Fiscal, Proiectul Public Awarness, RIA - Regulatory Impact Assesment, activitatea CESR în domeniul  prospectelor de ofertă și implementarea și transpunerea directivelor aferente în reglementările pieței de capital, Legea insolventei, modificările Legii  31/1990, elaborarea OUG 32/2012 de modificare a Legii 297/2004 în cadrul grupului de lucru format din reprezentanții Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor Publice și Băncii Naționale a României, elaborarea proiectului de lege privind Codul de Procedură Civilă, elaborarea Instrucțiunilor CNVM privind sechestrul și poprirea, implementarea T2S în cadrul reglementarilor Depozitarului Central, etc.

Durata/Perioada

Modulul  I totalizează 36 de ore (6 zile x 6h/zi)

Modulul II totalizează 24 de ore (4 zile x 6h/zi)

Tematica este segmentată după cum urmează:

Modul I – 30 h (5 zile x 6h/zi)

24 - 28 septembrie 2018, interval orar 14.00 - 20.00

O saptămână pauză

 

Modulul I – 6 h (1 zi x 6h/zi)

8 octombrie 2018, interval orar 14.00 - 20.00

Modulul II -  24 h (4 zile x 6h/zi)

9 - 12 octombrie 2018, interval orar 14.00 - 20.00

Notă: Prezența obligatorie la curs minim 70%!

Examinare: 2 ore etapa teoretică și 30 minute etapa practică (studiu de caz).

Examenul se va desfășura la o dată ulterioară cursului, în funcție de disponibilitatea lectorilor și a participanților.

Cursul este valabil 12 luni. Se pot susține de către participanți 3 sesiuni de re-examinare în perioada de valabilitate a cursului.

Investiție

Investiţia la acest program este de 2.300 lei fără TVA şi include: suporturile de curs, 1 examinare, pauze de cafea, gustare prânz, certificat participare.

Taxa de re-examinare este de 350 lei fără TVA.

Aplică la curs
Informații ajutatoare pentru completarea formularului.
 Newsletter ISF

Abonează-te acum pentru a primi ultimele noutăți. Suntem prezenți și pe rețelele de socializare și